Công văn 5836/TCHQ-KTTT thời hạn nộp thuế hàng mẫu phục vụ SXXK

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5836/TCHQ-KTTT
V/v thời hạn nộp thuế hàng mẫu phục vụ SXXK

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 10640/HQHP-PNV ngày 14/10/2008 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc kiến nghị cho áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng mẫu tạm nhập khẩu để phục vụ sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở kiến nghị của đơn vị, Tổng cục Hải quan đang tổng hợp báo cáo, trình Bộ Tài chính xem xét, quyết định để bổ sung hướng dẫn trong Thông tư chung thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

Trong thời gian chưa có hướng dẫn, đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Công văn 7837/VPCP-KTTH khắc phục hậu quả đợt mưa lớn trong đầu tháng 11/2008