Công văn 584/CP-QHQT chủ trương tiếp nhận 02 dự án thí điểm giảm nhẹ thiên tai tại miền Trung

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 584/CP-QHQT
V/v chủ trương tiếp nhận 02 dự án thí điểm về giảm nhẹ thiên tai tại miền Trung

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2214/BKH-KTĐN ngày 14 tháng 4 năm 2004) về việc tiếp nhận 02 dự án giảm nhẹ thiên tai tại miền Trung, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc tiếp nhận 02 dự án trong khuôn khổ các hoạt động Đối tác giảm nhẹ thiên tai tại miền Trung (NDM-Partnership) do Chính phủ Hà Lan, Chính phủ Luxembourg và Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) đồng tài trợ, như sau:

- Dự án “Giảm nhẹ rủi ro thuỷ tai cho 5 xã được bảo vệ bởi hệ thống đê Đông, tỉnh Bình Định” với tổng kinh phí viện trợ là 1.690.300 USD, do UBND tỉnh Bình Định thực hiện.

- Dự án “Giảm nhẹ thuỷ tai ở quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng” với tổng kinh phí viện trợ là 825.800 USD, do UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện.

Vối đối ứng cho các dự án được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan thực hiện, trình duyệt theo quy định củ Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Giao UBND tỉnh Bình Định và UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt, ký kết và tổ chức thực hiện 02 Dự án trên theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và quản lý đầu tư và xây dựng.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

Công văn 585/CP-QHQT tiếp nhận dự án bưu chính viễn thông do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ