Công văn 585/CP-QHQT tiếp nhận dự án bưu chính viễn thông do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 585/CP-QHQT
V/v tiếp nhận dự án bưu chính viễn thông do CP Hàn Quốc viện trợ

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Bưu chính, Viễn thông,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2424 BKH/KTĐN ngày 22 tháng 4 năm 2004) và Bộ Bưu chính, Viễn thông (công văn số 638/BBCVT-VCL ngày 16 tháng 4 năm 2004), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Bưu chính, Viễn thông tiếp nhận dự án “Xây dựng Luật Công nghệ thông tin và Truyền thông” do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại trị giá 860.000 đô la Mỹ. Vốn đối ứng do Bộ Bưu chính, Viễn thông tự thu xếp trong khuôn khổ ngân sách hàng năm của Bộ.

- Giao Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông phê duyệt văn kiện dự án và quản lý dự án theo quy định hiện hành.

- Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ ta ký Công hàm trao đổi với đại diện phía Hàn Quốc về việc Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại cho dự án này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Công văn 2172/VPCP-KTTH xin mở chi nhánh Maybank Hồ Chí Minh