Công văn 59/BXD-QLN Trả lời CV 287/SXD-QLNHTgiải quyết trường hợp nhà đất liên quan đến chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 59/BXD-QLN
V/v: Trả lời CV số 287/SXD-QLNHT ngày 11/7/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Nam Định

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 287/SXD-QLNHT ngày 11/7/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định đề nghị hướng dẫn giải quyết một số trường hợp nhà đất liên quan đến chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Đối với nhà đất mà Nhà nước đã quản lý theo chính sách cải tạo nhà cho thuê và chủ nhà được hưởng tỉ lệ tiền thuê nhà nhất định thì không phải là diện nhà đất trưng mua, trưng dụng.

Những trường hợp nhà đất trước đây Nhà nước đã quản lý nhưng trên thực tế Nhà nước không thu được tiền thuê nhà thì không phải trả tỉ lệ tiền thuê cố định cho chủ nhà. Như vậy, chủ nhà không được truy lĩnh tiền thuê nhà.

2. Đối với diện tích nhà đất mà Nhà nước đã có văn bản quản lý nhưng đến ngày Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành mà Nhà nước chưa quản lý, chưa bố trí sử dụng (hiện nay chủ nhà vẫn đang trực tiếp sử dụng nhà đất này) thì áp dụng Điều 5 của Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 và Điều 5 của Nghị định 127/2005/NĐ-CP của Chính phủ để thực hiện công nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất cho chủ nhà.

3. Đối với diện tích nhà đất mà Nhà nước đã quản lý và đã bố trí cho Hợp tác xã sử dụng nhưng Hợp tác xã đã chuyển đổi diện tích nhà đất này cho các hộ dân trước ngày Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 có hiệu lực thi hành thì cũng được coi là việc chuyển đổi nhà đất ngay tình và áp dụng khoản 3 Điều 5 của Nghị định 127/2005/NĐ-CP để công nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Trường hợp nhà đất đó có tranh chấp về sở hữu thì chỉ thực hiện công nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất sau khi đã giải quyết xong tranh chấp.

Đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh để giải quyết theo đúng quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN&TTBĐS (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Công văn 128/BXD-KTXD Hướng dẫn thực hiện TT 09/2008/TT-BXDlắp đặt đường ống cấp nước sạch Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước sạch