Công văn 5938/TCHQ-KTTT giá tính thuế hàng nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5938/TCHQ-KTTT
V/v Giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Lạng Sơn
- Công ty TNHH sản xuất - KD - XNK tổng hợp
(87/205 - Giải phóng - Hai Bà Trưng - Hà Nội)

 

Phúc đáp công văn số 09/CV/2003 của Công ty TNHH sản xuất - KD - XNK Tổng hợp ngày 11 tháng 6 năm 2003 về việc giá tính thuế lô hàng máy nén khí (Block) của máy điều hoá không khí nhập khẩu theo Tờ khai số 3128/NKD/HN-LS ngày 2 tháng 10 năm 2003 tại hải quan cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn, Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 08/2002/TT-BTC ngày 23 tháng 01 năm 002 của Bộ Tài chính về việc áp giá tính thuế hàn nhập khẩu.

Căn cứ Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 149/2002/QĐ-BTC ngày 9 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mặt hàng máy nén khí (Block) của máy điều hoá không khí không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu và đã được quy định trong bảng giá ban hành kèm theo Quyết định 149/2002/QĐ-BTC ngày 9 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính.

Việc hải quan Lạng Sơn áp giá tính thuế mặt hàng máy nén khí (Block) của máy điều hoà không khí là không đúng. Tổng cục yêu cầu Cục hải quan Lạng sơn kiểm tra hồ sơ gốc của tờ khai nhập khẩu nói trên và đối chiếu với các quy định áp giá tính thuế hiện hành để giải quyết khiếu nại cho Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH sản xuất - KD - XNK tổng hợp biết và liên hệ trực tiếp với hải quan Lạng Sơn để được giải quyết.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT - XNK PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Công văn 12137 TC/CST xác nhận để thực hiện chính sách thuế để đăng kiểm chất lượng xe gắn máy dưới 50cm3