Công văn 6017/TCHQ-GSQL vướng mắc thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị tạo TSCĐ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

Số: 6017/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị tạo TSCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam
(Đ/c số 81-85, Đường Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời văn bản số 9532/HOLCIM-VN ngày 31/10/2008 của Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam (là Cty liên doanh giữa Tổng Công ty Công nghiệp Xi Măng Việt Nam và Tập đoàn Holcim - Thụy Sĩ ) đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc nhập khẩu miễn thuế máy móc thiết bị tạo tài sản cố định bằng nguồn vốn khấu hao:

Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006, Nghị định 149/2005/NĐ ngày 08/12/2005 của Chính phủ và Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2008 của Bộ Tài chính không quy định việc nhà đầu tư dùng nguồn vốn khấu hao để tái đầu tư, mua thêm máy móc thiết bị tạo tài sản cố định có được hưởng ưu đãi về thuế hay không?. Do vậy, về vấn đề cho hưởng chính sách thuế đối với máy móc, thiết bị được mua bằng nguồn vốn khấu hao hiện Tổng cục Hải quan đang trao đối với các Bộ, ngành có liên quan, sau khi có ý kiến thống nhất của các Bộ, ngành, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện.

2. Về việc nộp văn bản phê duyệt kế hoạch nhập khẩu máy móc thiết bị của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Theo quy định tại khoản 19, Điều 16, Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ và Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính thì đối tượng được nhập khẩu miễn thuế hàng hóa tạo tài sản cố định phải tự xác định, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai chính xác, trung thực các mặt hàng thuộc diện được miễn thuế. Trước khi làm thủ tục nhập khẩu, đối tượng miễn thuế phải thực hiện việc đăng ký danh mục miễn thuế với cơ quan Hải quan, không yêu cầu phải nộp thêm bảng xác nhận kế hoạch nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định được phê duyệt bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tuy nhiên, khi làm thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, Công ty phải nộp Giấy chứng nhận đầu tư để làm cơ sở đăng ký danh mục hàng nhập khẩu miễn thuế, trường hợp có nghi vấn về mục tiêu, quy mô......cơ quan Hải quan yêu cầu Công ty xuất trình thêm Giải trình kinh tế kỹ thuật.

3. Về đề nghị khi nào Công ty phải trình giấy xác nhận máy chính khi làm thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị miễn thuế, hoặc nhập khẩu máy móc thiết bị đóng thuế:

Theo quy định tại điểm 2.1.1.1, Mục B, Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu được áp dụng nguyên tắc phân loại theo máy chính để tính thuế nhập khẩu, trong bộ hồ sơ để phân loại và tính thuế nhập khẩu theo máy chính phải có văn bản xác nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành về máy chính của lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu.

Do vậy, chỉ trong trường hợp Công ty nhập khẩu máy móc thiết bị thuộc đối tượng phải nộp thuế mới phải có văn bản xác nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành về máy chính của lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Công văn 878/QLLĐNN-KHTC hướng dẫn mức thu học phí, lệ phí đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động làm việc nước ngoài