Công văn 603/CP-CN điều chỉnh Hợp đồng dịch vụ tư vấn thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 603/CP-CN
V/v điều chỉnh Hợp đồng dịch vụ tư vấn thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, Hà Nội

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 31/BC-UB ngày 03 tháng 4 năm 2003), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2224 BKH/VPXT ngày 16 tháng 4 năm 2003) về việc điều chỉnh Hợp đồng dịch vụ tư vấn thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm toàn bộ về nội dung phê duyệt điều chỉnh Hợp đồng dịch vụ tư vấn thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì; chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành và lưu ý rút kinh nghiệm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án nêu trên./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Công văn 601/CP-QHQT phê duyệt Hiệp định tài chính các dự án ODA của Chính phủ Đức