Công văn 6118/VPCP-CN lập báo cáo nghiên cứu khả thi cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6118/VPCP-CN
V/v lập báo cáo nghiên cứu khả thi cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Xây dựng,
- Bộ Tài chính.

 

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3009/GTVT-KHĐT ngày 21 tháng 8 năm 2002) và ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6519/BKH-CSHT ngày 14 tháng 10 năm 2002), Bộ Xây dựng (công văn số 1444/BXD-KTQH ngày 17 tháng 9 năm 2002), Bộ Tài chính (công văn số 10494/TC-ĐT ngày 27 tháng 9 năm 2002) về việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải (bỏ qua bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải hoàn chỉnh Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển khu vực Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu (nhóm số 5) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở cho việc xem xét, quyết định việc lập báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Công văn 1377/CP-QHQT công tác chuẩn bị nhằm xúc tiến chương trình hợp tác và đầu tư Tập đoàn Intel (Hoa Kỳ)