Công văn 6124/VPCP-KTTH chuẩn bị nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch 2003

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6124/VPCP-KTTH
V/v chuẩn bị  nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch năm 2003

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm,
- Các Phó Chủ nhiệm,
- Các Vụ.

 

Để chuẩn bị cho việc đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung cần tập trung chỉ đạo triển khai kinh tế - xã hội năm 2003, đề nghị các đồng chí Phó chủ nhiệm và các đồng chí Vụ trưởng rà soát trong lĩnh vực công việc được phân công, đề xuất với Lãnh đạo Văn phòng  về các nội dung cần tập trung chỉ đạo:

- Những việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần tập trung chỉ đạo điều hành trong năm 2003.

- Những công trình trọng điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần quan tâm hơn trong chỉ đạo điều hành.

Các Vụ báo cáo xin ý kiến của các đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách sau đó gửi cho V Kinh tế tổng hợp trước ngày 6 tháng 11 năm 2002 để tổng hợp thành đề án chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VPCP
Đoàn Mạnh Giao

 

Công văn 6118/VPCP-CN lập báo cáo nghiên cứu khả thi cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải