Công văn 6243/TCHQ-KTTT xác nhận nợ thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 6243/TCHQ-KTTT
V/v: Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/2007/CVHC ngày 31/10/2007 của Công ty TNHH Trung Khải Nguyên (MST: 0101485336), công văn số 07/CV2007 ngày 30/10/2007 của Công ty TNHH Dược phẩm Phượng Hoàng (MST: 0101874290) về việc xác nhận cho các Doanh nghiệp không nợ đọng thuế XNK.

Đề nghị các đơn vị kiểm tra và báo cáo số nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN khác mà các Doanh nghiệp còn nợ đến nay.

Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan (Vụ kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu) theo số Fax: 04.8723856 trước ngày 12/11/2007 (công văn gốc vẫn phải gửi theo đường bưu điện).

Sau ngày 12/11/2007 đơn vị nào không báo cáo sẽ phải chịu trách nhiệm về số nợ của Công ty.

(Kể từ ngày 06/11/2007 nếu Công ty trên mở tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu thì phải nộp hết số tiền thuế trước khi giải phóng hàng).

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Công văn 4548/TCT-PCCS lập chứng từ khoản chi khuyến mại bằng tiền cho khách hàng