Công văn 6251/TCHQ-KTTT giá tính thuế mặt hàng rượu nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 6251/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế mặt hàng rượu

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty TNHH XNK Quốc Tế Vang
(Số 18 Ba Vì, P.4, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh).

 

Trả lời công văn số: 75/CV ngày 12 tháng 09 năm 2007 của Công ty TNHH XNK Quốc tế Vang khiếu nại về giá tính thuế mặt hàng rượu nhập khẩu qua Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trong năm 2004 và năm 2005. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 06 năm 2004; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005. Theo quy định tại điều 39 của Luật Khiếu nại, tố cáo thì Công ty có các văn bản gửi Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh từ năm 2005 và năm 2006, đến nay đã hết thời hạn giải quyết khiếu nại. Do vậy, Tổng cục Hải quan không có thẩm quyền thụ lý và giải quyết khiếu nại tiếp theo cho Công ty. Tuy nhiên, theo trình bày của Công ty đề nghị cho xem xét lại tờ trình số 473 ngày 30/09/2005 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc giá một số mặt hàng xác định còn cao hơn với giá Công ty nhập về và việc các mặt hàng tương tự như Công ty nhập do các doanh nghiệp khác nhập về được Hải quan chấp nhận và không bị tăng thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn gửi Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh  yêu cầu xem xét lại việc Công ty nêu và có trả lời dứt điểm cho doanh nghiệp. Trường hợp Công ty không đồng ý với với cách giải quyết của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thì có quyền khiếu kiện khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Công văn 3205/BNV-TCBC cấp kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo NQ 16/2000/NQ-CP