Công văn 6279/VPCP-TCCV thông báo ý kiến chỉ đạo của TTgCP thực hiện Đề án 30 các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 6279/VPCP-TCCV
V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của TTgCP về việc thực hiện Đề án 30 tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là Đề án 30) tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Công văn số 6190/VPCP-TCCV ngày 19 tháng 9 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, kịp thời, sát sao việc thực hiện Đề án 30 tại Bộ, địa phương mình quản lý; ưu tiên bố trí nguồn lực, bao gồm kinh phí hoạt động và cán bộ cho Tổ công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trước ngày 10 tháng 10 năm 2008 kiện toàn xong tổ chức Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ, địa phương mình theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đảm bảo tối thiểu 03 cán bộ chuyên trách làm việc tại Tổ công tác. Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ sung thêm cán bộ chuyên trách theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phụ lục số III, Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008. Riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc, Thanh tra Chính phủ do có ít thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp được bố trí cán bộ kiêm nhiệm nhưng phải có một cán bộ làm việc chuyên trách tại Tổ công tác.

Cán bộ chuyên trách ngoài việc trưng tập tại các đơn vị chức năng có thể trưng tập trong Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công tác ngoài phụ cấp chức vụ được hưởng thêm phụ cấp trách nhiệm như cán bộ chuyên trách của Tổ công tác.

Điều kiện, trang thiết bị làm việc của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bảo đảm.

3. Đối với các cơ quan, đơn vị của Bộ, cơ quan ngang Bộ được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc đặt tại địa phương, ngoài trách nhiệm gửi kết quả thống kê thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính do cơ quan, tổ chức mình đang trực tiếp thực hiện cho Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ quản, còn phải gửi kết quả này cho Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ quan, đơn vị đó đặt trụ sở.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các đồng chí biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, TTĐT;
- TCTCT: Tổ phó và các thành viên;
- Lưu: VT, TCCV (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Công văn 1584/TTg-KTN năm 2008 bổ sung Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam