Công văn 6282/VPCP-ĐP đề nghị của Văn phòng Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6282/VPCP-ĐP
V/v một số đề nghị của Văn phòng Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm.

 

Xét đề nghị của Văn phòng Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm (văn bản số 1189//BCĐĐP-VP ngày 18 tháng 8 năm 2008) về xử lý các vấn đề tại Hội nghị giao ban các Ban quản lý khi công nghiệp thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải xem xét có biện pháp đẩy nhanh tiến độ mở rộng đường quốc lộ 51 cũ và triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng đường cao tốc 51 mới để giải quyết nhu cầu về giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu cơ chế phân cấp cho các Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất về kiểm soát các hoạt động xả, thải và phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các cơ sở ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu theo vùng đối với người lao động tại doanh nghiệp.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng với các Bộ, cơ quan liên quan sớm hoàn chỉnh Đề án nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp, khu chế xuất, trình duyệt theo quy định để triển khai thực hiện.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan:

- Khẩn trương ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn cụ thể số nội dung của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ các khu công nghiệp, khu chế xuất về đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tại chỗ.

6. Văn phòng Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm phối hợp với các Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất xây dựng hệ thống thông tin để cung cấp đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của các cơ quan liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- UBND các tỉnh thuộc Vùng KTTĐ phía Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, NC, KGVX, ĐMDN, TKBT;
- Lưu: VT, ĐP (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Công văn 9541/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc hoàn cứng Trừ phong sát độc hoàn