Công văn 6404/VPCP-KTTH hỗ trợ vốn để đầu tư thiết bị phát thanh, truyền hình cho địa phương

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6404/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ vốn để đầu tư thiết bị phát thanh, truyền hình cho các địa phương

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Bắc Ninh, Hà Tây, Thừa Thiên Huế và Lâm Đồng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn tại văn bản số 1620/UBND-VX ngày 31 tháng 8 năm 2007, Bắc Ninh tại văn bản số 1081/UBND-VX ngày 06 tháng 9 năm 2007, Thừa Thiên Huế tại văn bản số 3368/TTr-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2007, Lâm Đồng tại văn bản số 6733/TT-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2007, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số: 6817/BKH-LĐVX ngày 19 tháng 9 năm 2007, 6916/BKH-LĐVX ngày 24 tháng 9 năm 2007 và số 7753/BKH-LĐVX ngày 23 tháng 10 năm 2007; của Bộ Tài chính tại các văn bản số: 13360/BTC-NSNN ngày 04 tháng 10 năm 2007 và số 14184/BTC-NSNN ngày 19 tháng 10 năm 2007 về việc hỗ trợ vốn để đầu tư thiết bị phát thanh, truyền hình cho các địa phương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Trước mắt, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Bắc Ninh, Hà Tây, Thừa Thiên Huế và Lâm Đồng chủ động sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác trong năm 2007 để đầu tư thiết bị cho phát thanh, truyền hình của địa phương; phần vốn đầu tư còn thiếu, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ một phần trong các năm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Bắc Ninh, Hà Tây, Thừa Thiên Huế, Lâm, Đồng và các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng,  Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Trần Quốc Toản, Website CP, Vụ VX;
- Lưu: VT, KTTH (3b). Nguyện (19b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Công văn 52/BXD-QLN trả lời CV 0806098-YS phân hạng nhà chung cư