Công văn 6421/VPCP-DK đàm phán khí lô B, 48/95 và 52/97

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6421/VPCP-DK
V/v đàm phán khí lô B, 48/95 và 52/97

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

Kính Gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 6482/DKVN-TMTT ngày 30 tháng 10 năm 2007 về việc đàm phán khí lô B, 48/95 và 52/97, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo tại công văn 5966/VPCP-DK ngày 18 tháng 10 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ, khẩn trương đàm phán khí lô B, 48/95 và 52/97, đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, DK (4). 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Công văn 6243/TCHQ-KTTT xác nhận nợ thuế