Công văn 6431/VPCP-QHQT tham dự Phiên họp cấp cao của Liên hợp quốc trẻ em

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6431/VPCP-QHQT
V/v tham dự Phiên họp cấp cao của Liên hợp quốc về trẻ em

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 56/TTr-LĐTBXH ngày 22 tháng 10 năm 2007) về việc tham dự phiên họp cấp cao đặc biệt về trẻ em của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn tham dự Phiên họp cấp cao đặc biệt về trẻ em của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 12 năm 2007.

2. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cân nhắc lựa chọn thành phần đoàn tham dự Hội nghị trên nguyên tắc gọn nhẹ, tiết kiệm và hiệu quả.

3. Bộ Tài chính bố trí kinh phí cho đoàn tham dự cuộc họp như đề nghị của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: VX, TH;
-  Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 20

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Công văn 6421/VPCP-DK đàm phán khí lô B, 48/95 và 52/97