Công văn 660/TTg-QHQT Phê duyệt danh mục Dự án Thoát nước thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 660/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án Thoát nước thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2987/BKH-KTĐN ngày 25 tháng 4 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp" với tổng vốn đầu tư là 16.400.000 Euro, trong đó vốn vay ODA là 13.988.000 Euro, vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Na Uy.Vốn đối ứng (2.412.000 Euro) được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh Đồng Tháp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Cơ chế tài chính: Ngân sách Trung ương cấp phát lại 100% vốn vay.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, ra quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn vay cho Dự án./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy; các Vụ: TH, KTN, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Công văn 804/BXD-KTQH hướng dẫn trình tự thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng và nâng cấp đô thị