Công văn 680/TCHQ-KTTT xác nhận tờ khai và xét ân hạn nộp thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 680/TCHQ-KTTT
V/v: xác nhận TK và xét ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: 

 

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội
- Công ty TNHH thông tin di động 3H
  (Số 2 Chùa Bộc - Đống Đa – Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 14/HM-XNK ngày 09/01/2007 của Công ty TNHH thông tin di động 3H về việc xin xem xét ân hạn nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống QLRR ngày 24/01/2007 tại Tổng cục Hải quan, thì Công ty TNHH thông tin di động 3H không được ân hạn thuế do tờ khai số 9440/NKD ngày 27/12/2006 tại Chi cục Hải quan sân bay Nội Bài-Đội nhập (Cục Hải quan Thành phố Hà Nội) đang trong tình trạng "đã từng nợ thuế quá 90 ngày". Theo giải trình của Công ty thì tờ khai nêu trên Công ty nhập khẩu hàng tiêu dùng và đã nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng theo giấy nộp tiền số 0012763 ngày 28/12/2006.

Để giải quyết khiếu nại của Công ty, đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hà Nội kiểm tra hồ sơ, căn cứ công văn hướng dẫn số 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/06/2006 của Tổng cục Hải quan, có văn bản xác nhận để Tổng cục Hải quan xóa khỏi danh sách tờ khai đã từng nợ thuế quá 90 ngày cho Công ty.

Trong thời gian chờ giải quyết, để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội xem xét cho Công ty TNHH thông tin di động 3H được thực hiện thời hạn nộp thuế đối với đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế với điều kiện ngoài tờ khai đang vướng mắc nêu trên, Công ty không có nợ thuế, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác và đáp ứng được các điều kiện quy định tại điểm 2.1 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hà Nội, Công ty TNHH thông tin di động 3H được biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Công văn 693/TCHQ-KTTT Giá tính thuế mặt hàng ô tô đã qua sử dụng