Công văn 6831/UB-VX chăm lo tết Giáp Thân năm 2004

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6831/UB-VX
V/v Chăm lo Tết Giáp Thân năm 2004

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:

 

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 - Sở Tài chính,
 - Uỷ ban nhân dân các quận - huyện

 

Xét Tờ trình số 3810/SL-LĐTBXH-TC ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Liên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Tài chính; và Công văn số 3914/LDTBXH ngày 16 tháng12 năm 2003 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về kế hoạch chăm lo Tết Giáp Thân năm 2004 của thành phố;

Căn cứ kết luận của Thường trực Thành uỷ tại cuộc họp ngày 16 tháng 12 năm 2003; Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận mức tặng quà tết của thành phố cho các đơn vị theo Tờ trình số 3810/SL-LĐTBXH-TC ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Liên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Tài chính, có bổ sung tăng mức quà tết cho các đơn vị: Bệnh viện Chợ Rẫy (từ 10 triệu tăng lên 20 triệu), Bệnh viện Thống Nhất (từ 10 triệu tăng lên 20 triệu).

2. Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức các buổi họp mặt cán bộ lão thành Cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ trí thức, các nhà khoa học, cán bộ cao cấp nghỉ hưu, gia đình chính sách tiêu biểu, các đồng chí Thành uỷ viên các khoá... (do Ban Tổ chức Thành uỷ đảm trách); họp mặt Việt kiểu về nước (do Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài lo phần kinh phí).

3. Tặng 95 phần quà cho cán bộ cao cấp, lão thành Cách mạng già yếu, bệnh nặng, mỗi phần quà 400.000 đồng; 30 phần quà cho các vị Giáo sư, Bác sĩ Hội đồng tư vấn bảo vệ sức khoẻ, mỗi phần quà 500.000 đồng và 180 phần quà cho gia đình chính sách do Thành uỷ quản lý, mỗi phần quà 300.000 đồng.

Chi tổ chức buổi họp mặt và đưa gia đình chính sách đi viếng mộ người thân tại nghĩa trang liệt sĩ và nghĩa trang thành phố 04 triệu đồng.

Chi hỗ trợ Câu lạc bộ hưu trí thành phố để họp mặt Tết Nguyên đán 15 triệu đồng.

Ban Tổ chức Thành uỷ nhận các khoản kinh phí trên và thanh quyết toán trực tiếp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Dự phòng 100 phần quà do các đồng chí Lãnh đạo Trung ương đi thăm các đồng chí lão thành Cách mạng và cơ sở; 200 phần quà cho các đồng chí Lãnh đạo thành phố đi thăm và chúc Tết các cơ sở Cách mạng cũ, gia đình có công Cách mạng và dân nghèo, mỗi phần quà 200.000 đồng. Dự phòng kinh phí phát sinh (60 triệu đồng) cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố chuẩn bị quà và quyết toán kinh phí với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

5. Quà tết cho diện chính sách có công:

- Mức 350.000 đồng: đối với Cán bộ lão thành Cách mạng; Nhân sĩ trí thức; Các vị Chính phủ Cách mạng Lâm thời, Liên minh các dân tộc dân chủ hoà bình miền Nam Việt Nam.

- Mức 250.000 đồng: đối với thương binh nặng 1/4; bệnh binh 1/4; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống; Cán bộ Tiền khởi nghĩa; Anh  hùng lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động; các đồng chí tử tù.

- Mức 150.000 đồng: đối với thương binh 2/4, 3/4, 4/4; thương binh loại B (nay là quân nhân bị tai nạn lao động); thương binh và thân nhân liệt sĩ do Quân đội và Công an quản lý đang công tác tại các cơ quan, xí nghiệp; bệnh binh 2/3, quân nhân bệnh nghề nghiệp 3/3 cũ; thân nhân chủ yếu 2 liệt sĩ; thân nhân liệt sĩ được hưởng trợ cấp nuôi dưỡng; thân nhân liệt sĩ được hưởng định suất cơ bản; cán bộ hưu trí (gồm cả diện KT3 hưởng chính sách tại thành phố); người và gia đình có công giúp đỡ Cách mạng hưởng trợ cấp định suất cơ bản; người mất sức lao động hưởng trợ cấp hàng tháng; người bị tai nạn lao động.

- Mức 100.000 đồng: đối với thân nhân chủ yếu liệt sĩ hưởng chế độ chính trị; diện thờ cúng liệt sĩ đã được công nhận; thân nhân thờ cúng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; tuất cán bộ ưu đãi, thương bệnh binh 1/4 và 2/4 từ trần.

6. Tặng quà tết 100.000 đồng/ hộ cho các hộ kinh tế mới xa thành phố (600 hộ) và các hộ nghèo ở các quận - huyện thật sự khó khăn (gồm 3.500 hộ diện xoá đói giảm nghèo và 15.000 người thuộc diện trợ cấp xã hội thường xuyên); giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thường trực Ban chỉ đạo chương trình xoá đói giảm nghèo - việc làm thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân các quận - huyện phối hợp tổ chức thực hiện theo nguyên tắc xét và tặng quà đúng đối tượng, không trùng lắp.

7. Chấp thuận mức quà tết 150.000 đồng/ người cho cán bộ - công chức, nhân viên hành chánh sự nghiệp không có thu (kể cả các tổ chức Đảng, Đoàn thể và cán bộ phường - xã) và một số cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc ngành dọc quản lý: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Toà án nhân dân thành phố, Toà án nhân dân Tối cao thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao tại thành phố, Phòng Thi hành án, Bộ đội biên phòng, Bảo hiểm xã hội thành phố, Cục Thống kê thành phố.

8. Lãnh đạo thành phố đi thăm các cơ quan, đơn vị và diện chính sách của các tỉnh:

8.1. Tỉnh Bình Phước : 21 triệu đồng, gồm tiền mặt (20 triệu đồng) và quà (01 triệu đồng).

8.2. 15 đơn vị huyện - xã thuộc các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Đồng Nai,... mỗi đơn vị 5,2 triệu đồng, gồm tiền mặt (5 triệu đồng) và quà (200.000 đồng):

-Tỉnh Bình Phước: Uỷ ban nhân dân huyện Phước Long, Công an huyện Phước Long, Uỷ ban nhân dân xã Đức Hạnh (huyện Phước Long), Uỷ ban nhân dân xã Bình Đức (huyện Phước Long), Uỷ ban nhân dân huyện Bình Long, Uỷ ban nhân dân xã Đồng Nơ (huyện Bình Long).

- Tỉnh Bình Dương: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Uyên, Uỷ ban nhân dân huyện Phú Giáo, Uỷ ban nhân dân xã Phú Nghĩa (huyện Phú Giáo).

- Tỉnh Đắc Lắc: Uỷ ban nhân dân huyện Đắc Rlấp, Uỷ ban nhân dân xã Kiến Thành (huyện Đắc Rlấp), Uỷ ban nhân dân xã Đắc Tih (huyện Đắc Rlấp), Uỷ ban nhân dân xã Quảng Tân (huyện Đắc Rlấp).

- Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng.

- Uỷ ban nhân dân huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai.

9. Uỷ ban nhân dân các quận - huyện có kế hoạch cụ thể để thực hiện chăm lo Tết cho diện chính sách xã hội của địa phương mình.

10. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các Đoàn thể thành phố có kế hoạch chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, gia đình lao động nghèo để mọi người được vui xuân.

11. Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở - ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân các quận - huyện tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo này./.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Công văn 4659/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động khi DN giải thể