Công văn 6852/SLĐTBXH-LĐ báo cáo tiền lương, tiền thưởng cuối năm 2008 đối với người lao động

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6852/SLĐTBXH-LĐ
Về báo cáo tiền lương, tiền thưởng cuối năm 2008 đối với người lao động

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở, Ban, ngành, Tổng công ty;
- Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp;
- Ủy ban nhân dân Quận, Huyện;
- Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố.

 

Để thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, nhất là chế độ trả lương, trả thưởng vào thời điểm cuối năm 2008, nhằm đảm bảo người lao động an tâm làm việc trong những ngày cuối năm, tránh những tranh chấp lao động có thể xảy ra. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở, Ban, ngành, Tổng Công ty, Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân Quận, Huyện và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tốt những nội dung sau:

1) Đối với các Sở, Ban, ngành, Tổng Công ty, Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân Quận, Huyện:

- Chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý rà soát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, trước hết ở những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật lao động, xử lý kiên quyết, kịp thời những doanh nghiệp cố tình không thực hiện đúng quy định pháp luật lao động;

- Tăng cường công tác hướng dẫn doanh nghiệp đảm bảo thực hiện việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng, nhất là vào thời điểm cuối năm và tết âm lịch. Doanh nghiệp phải công bố công khai mức lương, mức thưởng, thời gian trả lương, trả thưởng để người lao động biết, tránh tình trạng doanh nghiệp nợ tiền lương, tiền thưởng của người lao động;

- Tiếp tục nhắc nhở, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng thang lương, bảng lương, quy chế trả lương, trả thưởng theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính Phủ, đối với những doanh nghiệp đã xây dựng thang lương, bảng lương nay không còn phù hợp với quy định hiện hành thì phải xây dựng lại và đăng ký kịp thời với cơ quan lao động địa phương theo phân cấp hiện hành.

2) Đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế:

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật lao động, phải xây dựng thang lương, bảng lương, quy chế trả lương để áp dụng trong doanh nghiệp. Rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời những nội dung không còn phù hợp trong thang lương, bảng lương và đăng ký với cơ quan lao động theo phân cấp hiện hành;

- Đảm bảo thực hiện việc thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền lương cho ngưòi lao động, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp nợ tiền lương;

- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp trên cơ sở hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể mà hai bên đã thỏa thuận;

- Doanh nghiệp phải công bố rõ ràng mức lương, mức thưởng, thời gian trả lương, trả thưởng để người lao động biết vào thời điểm cuối năm và tết âm lịch;

- Trả lương, trả thưởng đầy đủ, kịp thời theo kế hoạch đã thông báo cho người lao động. Không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp nợ tiền lương, tiền thưởng của người lao động và vi phạm các quy định của pháp luật lao động, dẫn đến những tranh chấp lao động có thể xảy ra.

3) Báo cáo tiền lương, tiền thưởng cuối năm 2008:

Các doanh nghiệp thực hiện báo cáo tiền lương, tiền thưởng theo biểu mẫu đính kèm công văn này. Nội dung báo cáo này phải được hoàn tất theo mẫu và gửi trước ngày 31/12/2008;

4) Nơi nhận báo cáo:

- Đối với công ty nhà nước, các công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp, các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài gửi báo cáo về Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, địa chỉ 159 Pasteur, Quận 3. Điện thoại: 38.295.900 – 38.202.634 – 38.204240;

- Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp đóng trên địa bàn thành phố gửi báo cáo về Phòng Quản lý lao động Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố, địa chỉ 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận I, điện thoại 38.232.575;

Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố tổng hợp báo cáo của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý gửi về Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị các Sở, Ban, ngành, Tổng Công ty, Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân Quận, Huyện và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phản ảnh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố (Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công) theo địa chỉ đã nêu trên./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ LĐ-TBXH (để báo cáo);
- Thành Ủy, UBND TP.HCM (để báo cáo);
- LĐLĐ TP. HCM (để phối hợp);
- Phòng LĐ-TBXH Quận, Huyện (để triển khai đến các DN trên địa bàn)
- Lưu: VT, PLĐ-TL-TC.
A/20

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Xê

 

Công văn 10738/BGDĐT-GDTX bổ sung, điều chỉnh CV 6508/BGDĐT-GDTX hướng dẫn thực hiện chương trình lớp 12 GDTX cấp THPT