Công văn 688/TCHQ-KTTT Xác định giá tính thuế rượu nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 688/TCHQ-KTTT
V/v: Xác định giá tính thuế rượu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2007 

 

 Kính gửi: 

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng

 

Qua dữ liệu giá trên hệ thống GTT22, Tổng cục Hải quan thấy mặt hàng rượu: Soju 20 độ; 360ml*20 chai/thùng do Korea sản xuất, nhập khẩu qua các Chi cục thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan TP. Hải Phòng có trị giá khai báo và trị giá tính thuế thấp so với mặt hàng tương tự, giống hệt trên dữ liệu hiện có trên hệ thống GTT22. Cụ thể:

- Lô hàng rượu Soju 20 độ; 360ml*20 chai/thùng do Korea sản xuất tại tờ khai số: 85/NKD/KV IV (ICD2) ngày 04/01/2007 thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có giá khai báo 7.2 USD/thùng, không đánh dấu đỏ để tham vấn và chấp nhận theo phương pháp 1.

- Lô hàng rượu Soju 20 độ; 360ml*20 chai/thùng do Korea sản xuất tại tờ khai số: 13690/NKD/KVIII ngày 28/12/2006 thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng có giá khai báo 4.5 USD/thùng là quá thấp, đã đánh dấu nghi ngờ nhưng chưa thấy điều chỉnh.

Để việc xác định trị giá tính thuế thống nhất, phù hợp với các nguyên tắc quy định của Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan về loại rượu trên. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan TP. Hải Phòng:

1. Thực hiện tham vấn, bác bỏ và xác định lại trị giá tính thuế theo đúng quy định hiện hành trên cơ sở các thông tin, dữ liệu giá đã có sẵn do Tổng cục đã chỉ đạo với loại rượu này và các dữ liệu trên hệ thống GTT22.

2. Tham khảo các thông tin giá của các lô hàng khác gần nhất như sau:

+ Tờ khai số: 43507/NKD ngày 25/12/2006 của Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực I, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; mặt hàng rượu Soju 20 độ; 360ml*20 chai/thùng có giá khai báo 10.00 USD/thùng.

3. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và TP. Hải Phòng thực hiện đầy đủ, đúng thời gian việc tham vấn, xác định trị giá tính thuế theo quy định không để tình trạng xác định trị giá quá thấp như trên.

4. Kết quả thực hiện báo cáo về Tổng cục Hải quan trước ngày 05/02/2007.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan TP. Hải Phòng được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP để thực hiện;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Công văn 698/TCHQ-GSQL nhập tài sản di chuyển