Công văn 693/TCHQ-KTTT Giá tính thuế mặt hàng ô tô đã qua sử dụng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 693/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế mặt hàng ô tô đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:  Cục hải quan thành phố Hải Phòng

Qua dữ liệu giá trên hệ thống GTT22, Tổng cục Hải quan thấy mặt hàng xe ô tô đã qua sử dụng hiệu Mercedes S500 sản xuất năm 2004, nhập khẩu qua các Chi cục thuộc Cục Hải quan TP Hải Phòng có trị giá khai báo và trị giá tính thuế thấp so với trị giá mặt hàng tương tự, giống hệt trên dữ liệu hiện có trên hệ thống GTT22. Cụ thể:

- Lô hàng xe ô tô đã qua sử dụng hiệu Mercedes S500 sản xuất năm 2004, model 2005, có dung tích 5.0L nhưng tại tờ khai số 13495/NKD/KVIII ngày 26/12/2006 lại ghi dung tích 3.0L, có giá khai báo 29.500 USD/chiếc đã điều chỉnh lên 33.000 USD/chiếc.

- Lô hàng xe ô tô đã qua sử dụng hiệu Mercedes S500 sản xuất năm 2004, chạy trên 10.000 km, tại tờ khai số 13519/NKD/KVIII ngày 26/12/2006 có giá khai báo 27.800 USD/chiếc, đã điều chỉnh lên 33.000 USD/chiếc.

Để việc xác định trị giá tính thuế thống nhất, phù hợp với các nguyên tắc quy định của Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan. Yêu cầu Cục Hải quan TP Hải Phòng:

1. Thực hiện tham vấn, bác bỏ và xác định lại trị giá tính thuế theo đúng quy định hiện hành trên cơ sở các thông tin, dữ liệu giá đã có sẵn (Dữ liệu giá tính thuế mặt hàng xe cùng loại tại công văn số 3801/TCHQ-KTTT ngày 21/8/2006 và các dữ liệu trên hệ thống GTT22, giá Invoice dealer 2006 do Tổng cục cung cấp đối với loại xe Mercedes benz S500 là 80.000 USD/chiếc).

2. Tham khảo các thông tin giá của xe ô tô cùng loại sản xuất năm 2005 đang được Cục Hải quan Hải Phòng xác định:

+ Tờ khai số 13366/NKD ngày 21/12/2006 tại Chi cục Hải quan Cảng Hải Phòng KVIII nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng hiệu Mercedes benz S500 sản xuất 2005 có giá khai báo 20.000 EUR/chiếc đã xác định trị giá là 41.999,998 USD/chiếc.

+ Tờ khai số 550/NKD ngày 11/01/2007 tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KVIII nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng hiệu Mercedes benz S500 sản xuất năm 2005, có giá khai báo là 24.500 USD/chiếc, đã xác định lại là 42.000 USD/chiếc.

3. Yêu cầu Cục Hải quan TP Hải Phòng xem xét lại việc tham vấn, xác định trị giá tính thuế theo quy định không để tình trạng xác định trị giá quá thấp như trên.

4. Kết quả thực hiện báo cáo về Tổng cục Hải quan trước ngày 10/02/2007.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hải Phòng được biết và thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Công văn 688/TCHQ-KTTT Xác định giá tính thuế rượu nhập khẩu