Công văn 698/TCHQ-GSQL nhập tài sản di chuyển

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 698/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập tài sản di chuyển

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2007

 

 Kính gửi:

Ông Kien So Phol (Sơn Hải)
(Đ/c: 193/36 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời Đơn đề ngày 19/01/2007 của Ông Kien So Phol (Sơn Hải) là con liệt sĩ Campuchia (có Bố là người Campuchia, mẹ là người Việt Nam), được các cơ quan có thẩm quyền cho phép trở về Việt Nam sinh sống ổn định, lâu dài có được phép nhập khẩu tài sản và các vật dụng gia đình khác theo chế độ tài sản di chuyển không? và sẽ áp dụng chính sách về Thuế cụ thể như thế nào?, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do Ông Kien So Phol (Sơn Hải) là người Campuchia (không phải người Việt Nam định cư ở nước ngoài), do vậy căn cứ quy định tại Thông tư 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ ngày 06/12/2001 của liên Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc nhập khẩu ôtô của một số đối tượng theo đường phi mậu dịch và Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì Ông không được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước Việt Nam đối với việc nhập khẩu tài sản dưới dạng tài sản di chuyển. Khi Ông nhập cảnh vào Việt Nam được hưởng các tiêu chuẩn hành lý miễn thuế theo quy định tại Nghị định 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chính phủ quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế. Nếu còn vướng mắc đề nghị Ông có văn bản gửi đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, xử lý.

Tổng cục Hải quan trả lời để Ông được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Công văn 6831/UB-VX chăm lo tết Giáp Thân năm 2004