Công văn 70/BXD-QLN Cấp chứng chỉ định giá và môi giới bất động sản

BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/BXD-QLN
V/v Cấp chứng chỉ định giá và môi giới bất động sản

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 839/SXD-QLN ngày 14/8/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn về việc cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ thì một trong những điều kiện được cấp chứng chỉ môi giới hoặc chứng chỉ định giá bất động sản là cá nhân “không phải là cán bộ, công chức nhà nước”. Để tạo thuận lợi cho việc thẩm tra hồ sơ khi cấp chứng chỉ, đề nghị cá nhân xin cấp chứng chỉ phải cam kết không phải là cán bộ, công chức nhà nước trong đơn đối với trường hợp đơn xin cấp chứng chỉ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. Đối với trường hợp đơn xin cấp chứng chỉ có xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác thì cơ quan, đơn vị công tác phải ghi rõ cá nhân đó có phải là cán bộ, công chức nhà nước hay không.

2. Tại khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh Bất động sản và khoản 1 Điều 15 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định điều kiện cá nhân được cấp chứng chỉ định giá bất động sản phải “có trình độ từ cao đẳng trở lên” và không bắt buộc ngành học để được xét cấp chứng chỉ. Như vậy, các cá nhân có trình độ cao đẳng trở lên đã qua đào tạo được cấp giấy chứng nhận đã qua đào tạo về định giá bất động sản sẽ được cấp chứng chỉ định giá bất động sản mà không cần xét cụ thể ngành học.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Công văn 3379/TCT-CS chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp