Công văn 70/LĐTBXH-TL thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 70/LĐTBXH-TL
V/v thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được đơn của Uỷ ban nhân dân xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá đề ngày 10 tháng 11 năm 2003 về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá tại công văn số 2597/UB-VX ngày 6 tháng 10 năm 2000, Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Uỷ ban Dân tộc và Miền núi (nay là Uỷ ban Dân tộc) đã ban hành Thông tư số 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN ngày 18 tháng 01 năm 2001 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, trong đó quy định xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp khu vực.

Tuy nhiên, theo nội dung đơn của Uỷ ban nhân dân xã Xuân Thắng nói trên thì trên địa bàn xã hiện nay các cán bộ, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở vẫn được hưởng phụ cấp khu vực mức 0,1 lương tối thiểu. Vì vậy, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá kiểm tra tình hình cụ thể, có văn bản trả lời Uỷ ban nhân dân xã Xuân Thắng được biết và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
  Phạm Minh Huân

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 345/TC/TCDN ưu đãi tiền thuê đất doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá theo ND 44/1998/NĐ-CP