Công văn 7043/VPCP-QHQT đề nghị CP Nhật Bản cung cấp trang thiết bị dự án pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7043/VPCP-QHQT
V/v đề nghị CP Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án pháp luật

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ tài chính;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và đầu tư (công văn số 7983 BKH/KTĐN ngày 13 tháng 12 năm 2002), Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Kế hoạch và đầu tư yêu cầu Chính phủ Nhật Bản cung cấp bộ thiết bị phục vụ việc  vi tính hoá hệ cơ sở dữ  liệu pháp luật quốc gia trong khuôn khổ dự án “Hợp tác trong lĩnh vực pháp luật” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.

- Bộ Tư pháp tổ chức tiếp nhận và sử dụng các thiết bị này theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ  xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

KT BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Công văn 4811/TCT/CS giảm thuế TNDN đối với công ty cổ phần