Công văn 724/TTg-QHQT công hàm trao đổi viện trợ học bổng Chính phủ Nhật Bản

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 724/TTg-QHQT
V/v công hàm trao đổi về viện trợ học bổng CP Nhật Bản

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3771/BKH-KHĐN ngày 31 tháng 5 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung Công hàm trao đổi về khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 476.000.000 Yên của Chính phủ Nhật Bản cho dự án "Học bổng phát triển nguồn nhân lực" do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình tại công văn nói trên.

2. Ủy quyền lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Công hàm trao đổi này với đại diện Chính phủ Nhật Bản./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc; các Vụ: KG, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT(2). 15

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Công văn 5249/TCHQ-GSQL thủ tục nhập khẩu xe tải đầu kéo chở ôtô