Công văn 728/CP-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Dự án vay vốn WB

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 728/CP-QHQT
V/v phê duyệt kết quả đàm phán Dự án vay vốn WB

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
 - Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư,Ngoại giao,Tài chính.

 Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 419/NHNN-QHQT ngày 24 tháng 4 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2813 BKH/KTĐN ngày 13 tháng 5 năm 2003) về kết quả đàm phán dự án “Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” vay vốn ngân hàng thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt kết quả đàm phán Hiệp định tín dụng phát triển và các văn kiện có liên quan của Dự án “Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” như báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn nói trên.

- Uỷ quyền cho Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thuý thay mặt Nhà nước ta ký với đại diện WB Hiệp định tín dụng và các văn kiện có liên quan của Dự án. Lưu ý Bộ giáo dục và Đào tạo và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ký kết Hiệp định tại khoản 8, điều 1, Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 5 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án.

Bộ Ngoại Giao thông báo với WB việc uỷ quyền ký Hiệp định của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ
THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Công văn 730/CP-QHQT công hàm trao đổi cho dự án sản xuất Vắc-Xin