Công văn 730/CP-QHQT công hàm trao đổi cho dự án sản xuất Vắc-Xin

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 730/CP-QHQT
V/v công hàm trao đổi cho dự án sản xuất Vắc-Xin

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 - Bộ Y tế.
 - Bộ Ngoại Giao
 - Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2901 BKH/KTĐN ngày 16 tháng 5 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung dự thảo Công hàm trao đổi về khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 2,141 tỷ Yên của Chính phủ Nhật Bản cho giai đoạn xây dựng nhà xưởng và cung cấp trang thiết bị của dự án “Xây dựng cơ sở sản xuất vắc xin sởi”.

- Đồng ý lãnh đạo Bộ Y tế thay mặt Chính phủ ký công hàm trao đổi nói trên với đại diện Chính phủ Nhật Bản, Bộ Ngoại Giao làm thủ tục uỷ quyền ký.

 

 

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ
THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Công văn 735/CP-QHQT ký Nghị định thư với Liên bang Nga