Công văn 734/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O mẫu D của Indonesia.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 734/TCHQ-GSQL
V/v: thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O mẫu D của Indonesia.

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được mẫu dấu chữ ký trên C/O mẫu D của Indonesia từ Ban thư ký ASEAN và Đại sứ quán Indonesia. Tổng cục Hải quan sao gửi danh sách mẫu dấu và chữ ký của cơ quan và người có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Indonesia (17 trang) cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện. Bộ mẫu dấu và chữ ký này có hiệu lực từ ngày 22/10/2007.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA HANOI

 

 

No: 1125/EK/XII/2007

The Embassy of the Republic of Indonesia presents its compliments to the General Department of Vietnam Customs and has the honour to inform the latter that the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia has appointed some new officials in charge of trade to sign form D for areas of West Sumatra Province, Special Region of Capital City of Jakarta Province, South Jakarta City, East Jakarta City, Central Jakarta City, West Jakarta City, North Jakarta City, West Java Province, Berau District, Balikpapan City, Tarakan City, Cilegon City, and Bangka Belitung Islands Province. In this regard, the Embassy has further the honour to enclose herewith the names and specimens of signature of the new officials which are valid from 22 October 2007.

The Embassy would further hope that the specimens could be used as deemed necessary in processing future import documents and other procedures as well as protecting goods originating from Indonesia.

The Embassy of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to the General Department of Vietnam Customs the assurances of its highest consideration.

 

 

Enclosure as stated

International Relations Department General Department of Vietnam Customs, Hanoi

Supervision and Control Department General Department of Vietnam Customs, Hanoi

C.c:      - Import Export Department
Ministry of Industry and Trade Socialist Republic of Vietnam, Hanoi

- C/O Division
Vietnam Chamber of Commerce and Industry, Hanoi

Hanoi, 17 December 2007

 

 

Our Ref: 506/Daglu.5.3/X/2007

Jakarta. October 22, 2007

 

Anna Maria Robeniol

Acting Director

Bureau for Economic Integration

ASEAN Secretariat

JI. Sisingamangaraja 70A

Kebayoran Baru

Jakarta Selatan

Subject: Specimen of Signatures of Authorized Indonesian Officials for COO

Dear Ms. Robeniol,

We would like to send you the up to date specimen of signatures of officials for Certificate of Origin (COO) and the seals of their Agencies (local Government competent authorities) which are authorized to issue the COO from Indonesia.

We would appreciate your kind assistance to forward them to the ASEAN member countries, The People Republic of China and the Republic of Korea.

Thank you for your attention and cooperation.

Your Sincerely.

 

Harmen Sembiring

Director of Export and Import Facilitation

CC:

1. Director General of Foreign Trade (as a report);

2. Director General of International Trade Cooperation.


THE REPLACEMENT OF LOCAL GOVERNMENT COMPETENT AUTHORITY WHICH AUTHORIZED TO ISSUE INDONESIAN COO

NO

AREA CODE

PROVINCE/DISTRICT/
MUNICIPALITY

PROVINCE CAPITAL

INITIAL CODE

PREVIOUS LOCAL GOVERNMENT OFFICIAL

NEW LOCAL GOVERNMENT OFFICIAL

REMARK

1

03.00

Provinsi Sumatera Barat

(Province of West Sumatera)

Padang

PDG

1. Yenifra

2. Yeni Watri

3. Irsyad

1. Busharmaidi

2. Yeni Watri

3. Irsyad

1. (New)

2. (Permanent)

3. (Permanent)

2

09.00

Provinsi DKI Jakarta

(Province of DKI Jakarta)

Jakarta

JKT

1. Soeharsono

2. -

3. Encep Suherman

1. Soeharsono

2. Prijo Susilo

3. Enny Retnowati

1. (Permanent)

2. (New)

3. (New)

3

09.01

Kota Jakarta Selatan

(Municipality of South Jakarta)

Kebayoran Baru

JKS

1. S. Manalu

2. Rini Salfiasih

3. Megawati Turnip

1. S. Manalu

2. M. Adiah

3. Megawati Turnip

1. (Permanent)

2. (New)

3. (Permanent)

4

09.02

Kota Jakarta Timur

(Municipality of East Jakarta)

Cakung

JKM

1. Soekimo

2. Tati Budiarti

3. Sahertian Benyamin

1. Didi Marhadi

2. Tati Budiarti

3. Rasyid Hasan

1. (New)

2. (Permanent)

3. (New)

5

09.03

Kota Jakarta Pusat

(Municipality of Central Jakarta)

Tanah Abang

JKP

1. Didi Marhadi

2. Rasyid Hasan

3. Siti Rohmiyatun

1. Soekimo

2. Sahertian Benyamin

3. Siti Rohmiyatun

1. (New)

2. (New)

3. (Permanent)

6

09.04

Kota Jakarta Barat

(Municipality of West Jakarta)

Puri Kembangan

JKB

1. Poemomo

2. M. Adiah

2. Elmiwati

1. -

2. Rini Salfiah

2. Elmiwati

1. -

2. (New)

3. (Permanent)

7

09.05

Kota Jakarta Utara

(Municipality of North Jakarta)

Tanjungpriok

JKU

1. Tarmizi Natar Nasution

2. Datuk Muda Syahrial

3. Benediktus Salu Limbong

1. Tarmizi Natar Nasution

2. Vicky Suryawan Jaya

3. Benediktus Salu Limbong

1. (Permanent)

2. (New)

3. (Permanent)

8

10.00

Provinsi Jakarta Barat

(Province of West Java)

Bandung

BDG

1. Agus Gustiar

2. Achmad Safari

3. Peter Sungkara

1. Agus Gustiar

2. Achmad Safari

3. Lina Sjam

1. (Permanent)

2. (Permanent)

3. (New)

9

16.03

Kabupaten Berau

(District of Berau)

Tanjung Redep

TJR

1. Yuwanto

2. A.Dahri AS

3. Ida Juliah

1. Muhammad Bayu

2. A.Dahri AS

3. Ida Juliah

1. (New)

2. (Permanent)

3. (Permanent)

10

16.10

Kota Balikpapan

(Municipality of Balikpapan)

Balikpapan

KBL

1. Suryo H.Sarmo

2. Nining Surtiningsih

3. Hery Sudianto

1. Muhammad Yamin

2. Syafaruddin

3. Hery Sudianto

1. (New)

2. (New)

3. (Permanent)

11

16.12

Kota Tarakan

(Municipality of Tarakan)

Tarakan

KTR

1. Masdar Zemy

2. Sjaprani

3. Untung Prayitno

1. Nasib

2. Sjaprani

3. Untung Prayitno

1. (New)

2. (Permanent)

3. (Permanent)

12

30.06

Kota Cilegon

(Municipality of Cilegon)

Cilegon

KCG

1. Cepi Suwardi

2. Edi Suhadi

3. Ridia Mulyana

1. Kusnadi Widjaya

2. Edi Suhadi

3. Ridia Mulyana

1. (New)

2. (Permanent)

3. (Permanent)

13

31.00

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Province of Bangka Belitung Island)

Pangkal Pinang

PPG

1. Usman Saleh

2. A.Rani

3. -

1. Salim Holian

2. A.Rani

3. -

1. (New)

2. (Permanent)

3. -

 

Directorat of Export and Import Facilitation


Công văn 1155/VPCP-KTTH thực hiện các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 và dự kiến kế hoạch 2008