Công văn 751/LĐTBXH-LĐTL chế độ đối với công nhân, nhân viên xây dựng công trình thủy điện

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 751/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ đối với công nhân, nhân viên xây dựng công trình thủy điện

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn CAVICO Việt Nam

Trả lời công văn số 33/CV-CVCVN 2008 ngày 23/01/2008 của Công ty trách nhiệm hữu hạn CAVICO Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Thông tư số 12/2007/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thuỷ điện thì chế độ tiền lương và phụ cấp lương nêu trên chỉ áp dụng đối với các công trình thuỷ điện do Nhà nước chỉ định thầu.

2/ Theo quy định tại Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp thì Công ty cổ phần được quyền xây dựng thang lương, bảng lương, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân, chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức làm cơ sở ký kết hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể, xác định quỹ lương, trả lương và giải quyết các chế độ khác cho người lao động.

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn CAVICO được giao thầu thi công các công trình thủy điện thì căn cứ vào tổng dự toán công trình, sau khi trao đổi ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở, công ty có thể tự xây dựng chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình theo năng suất, chất lượng, hiệu quả và tiến độ hoàn thành công việc của công trình.   

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty trách nhiệm hữu hạn CAVICO Việt Nam được biết./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

Công văn 2278/NHNN-THNH thông báo mã ngân hàng số 2