Công văn 754/LĐTBXH-CSLĐVL mua cổ phần ưu đãi của người lao động trong doanh nghiệp nhà nước CPH

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 754/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v mua cổ phần ưu đãi của người lao động trong doanh nghiệp nhà nước CPH

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty Tư vấn hàng hải - Tổng Công ty hàng hải Việt Nam

Trả lời công văn số 11-03/TVHH  ngày 03-03/2003 của Quý công ty về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 điều 27 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và điểm 4, điểm 7 Mục I (những quy định chung) Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23/10/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần. Trường hợp của Quý công ty hỏi thì người lao động được mua cổ phần ưu đãi kể cả cổ phần ưu đãi trả chậm (nếu là người lao động nghèo).

Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu kỹ văn bản để hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện chính sách đối với người lao động./.

 

 

TL.BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Công văn 943 TCT/NV5 thuế nhà thầu nước ngoài