Công văn 7665/BGTVT-KCHT Tăng cường công tác quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 7665/BGTVT-KCHT
V/v: Tăng cường công tác quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Đường bộ Việt Nam.

Hầm đường bộ Hải Vân được đưa vào sử dụng từ tháng 6 năm 2005, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành "Quy trình quản lý, vận hành và bảo trì hầm đường bộ Hải Vân" kèm theo quyết định số 2750/QĐ-BGTVT ngày 04/9/2008, làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Theo văn bản số 3920/CĐBVN-GT ngày 19/9/2008 của Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ GTVT cho thấy, trong quá trình khai thác hầm đường bộ Hải Vân còn một số vấn đề cần được khắc phục trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo công tác quản lý, khai thác an toàn, có hiệu quả; Bộ GTVT yêu cầu:

1. Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện công tác quản lý, khai thác hầm đường bộ Hải Vân theo quy định trong "Quy trình quản lý, vận hành và bảo trì hầm đường bộ Hải Vân" đã được Bộ ban hành.

2. Trong quá trình quản lý, khai thác hầm đường bộ Hải Vân, cần đặc biệt lưu ý một số nội dung sau:

- Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy trong hầm; đề ra các giải pháp khắc phục và kiến nghị giải quyết các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm trong hầm theo Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ và đề xuất các quy định có liên quan để Bộ xem xét.

- Đảm bảo yêu cầu quy định về khoảng cách, vận tốc các xe tham gia giao thông trong hầm.

- Đảm bảo các thiết bị phụ trợ hoạt động tốt như đề xuất tại công văn số 3920/CĐBVN-GT ngày 19/9/2008 của Cục Đường bộ VN.

3. Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương thực hiện các nội dung nêu trên và có báo cáo gửi Bộ (qua Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông) về công tác quản lý, khai thác hầm đường bộ Hải Vân./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Ngô Thịnh Đức;
- Vụ KHĐT, Vụ KHCN;
- Khu QLĐB V;
- Lưu VT, KCHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Công văn 9772/BGDĐT-CNTT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2008 – 2009