Công văn 769/TTg-CN chuẩn xác lại tổng mức đầu tư và chuyển đổi nguồn vốn Dự án đường Xuyên Á

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 769/TTg-CN
V/v chuẩn xác lại tổng mức đầu tư và chuyển đổi nguồn vốn Dự án đường Xuyên Á

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 1332/BGTVT-KHĐT ngày 15 tháng 3 năm 2007), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3238/BKH-TĐ&GSĐT ngày 11 tháng 5 năm 2007) và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc chuẩn xác lại tổng mức đầu tư và chuyển đổi nguồn vốn Dự án đường Xuyên Á, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc chuẩn xác lại tổng mức đầu tư trên cơ sở vốn ngoại tệ thực tế đã được giải ngân và phần vốn đối ứng đã thực hiện theo từng giai đoạn điều chỉnh và cho phép chuyển đổi nguồn vốn vay của Dự án đường Xuyên Á. Giao Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm kiểm tra chi tiết, phê duyệt tổng mức đầu tư của Dự án theo đúng quy định.

2. Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn tất các hạng mục còn lại; thực hiện thủ tục nghiệm thu, quyết toán công trình theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để sớm thi công nút giao Gò Dưa, không để tình trạng ách tắc giao thông./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban QLDA Mỹ Thuận;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: QHQT, KTTH, ĐP, TH; Website CP;
- Lưu: VT, CN(3b). 21

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Công văn 3659/BGTVT-CGĐ 2007 công thức tính trượt giá áp dụng thí điểm dự án Đồng bằng sông Cửu Long