Công văn 770/TCT-PCCS đăng ký sử dụng biên lai thu học phí tự in trên máy vi tính

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 770/TCT-PCCS
V/v Đăng ký sử dụng biên lai thu học phí tự in trên máy vi tính

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bắc Giang

 

Trả lời công văn số 22/CT-AC ngày 13/01/2006 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về việc đăng ký sử dụng biên lai thu học phí tự in trên máy vi tính; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 2 Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí.

Trường hợp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp công lập có thu học phí theo quy định của Nhà nước thì sử dụng biên lai để thu tiền học phí như sau:

1/ Sử dụng biên lai thu tiền phí, lệ phí do Cục Thuế in, phát hành.

2/ Sử dụng biên lai thu phí, lệ phí có mệnh giá do Cục Thuế in, phát hành.

3/ Nếu các trường có nhu cầu sử dụng biên lai tự in để thu tiền học phí thì phải đăng ký sử dụng biên lai thu phí, lệ phí tự in theo thủ tục quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC nêu trên. Các trường không được tự in biên lai thu học phí trên máy vi tính để sử dụng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

 

Công văn 6431/VPCP-QHQT tham dự Phiên họp cấp cao của Liên hợp quốc trẻ em