Công văn 7837/VPCP-KTTH khắc phục hậu quả đợt mưa lớn trong đầu tháng 11/2008

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 7837/VPCP-KTTH
V/v khắc phục hậu quả đợt mưa lớn trong đầu tháng 11/2008

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Y tế.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 10622/BCT-TTTN ngày 05 tháng 11 năm 2008 và văn bản số 10723/BCT-TTTN ngày 07 tháng 11 năm 2008 về ảnh hưởng và biện pháp khắc phục hậu quả đợt mưa lũ từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 05 tháng 11 năm 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ vừa qua; tổ chức bảo đảm hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân; đồng thời, cần tập trung làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền trong và sau khi thiên tai xảy ra để người dân biết các biện pháp xử lý của các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm cung ứng đủ, kịp thời các hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, tạo tâm lý yên tâm, không hoang mang lo lắng, không tích trữ hàng hóa làm tăng nhu cầu một cách giả tạo, không có lợi cho xã hội.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương vùng bị ảnh hưởng của mưa lũ vừa qua có kế hoạch và biện pháp hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng để nhân dân có thể sản xuất được ngay sau khi nước rút; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm sau mưa lũ.

3. Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện pháp hỗ trợ các địa phương thực hiện ngay việc khử trùng, bảo đảm vệ sinh môi trường, nước sạch cho sinh hoạt; ngăn chặn không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng,
 
các Vụ: TH, TKBT, KTN, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Phạm Văn Phượng

 

Công văn 3923/TCT-KK xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT