Công văn 7892/BCT-XNK một số vướng mắc C/O Mẫu AK và Mẫu D

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7892/BCT-XNK
V/v trả lời về một số vướng mắc
CO Mẫu AK và Mẫu D

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời công văn số 2937/TCHQ-GSQL ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Tổng cục Hải quan về việc một số vướng mắc về C/O Mẫu D và Mẫu AK trong quá trình thực hiện, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Về C/O Mẫu D: theo quy định tại Điều 6, Phụ lục 2, Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04 tháng 10 năm 2004 về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT), tất cả các thông tin trên C/O Mẫu D cần được điền đầy đủ. Giá FOB là một thông tin trên C/O Mẫu D nên cũng cần được ghi trên C/O.

2. Về C/O Mẫu AK: về nguyên tắc, một C/O hợp lệ, kể cả là C/O giấy hoặc C/O điện tử, cần phải có hai mặt theo như Mẫu C/O đính kèm Hiệp định thương mại hàng hoá thuộc hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc quy định.

Tuy nhiên, do vấn đề cho hưởng ưu đãi liên quan đến quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước đối tác tham gia Hiệp định FTA, đồng thời ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp (đối với những trường hợp đã cho hưởng ưu đãi, nay phát hiện sai sót và truy thu thuế), hơn nữa, những thiếu sót nói trên thực tế không ảnh hưởng đến bản chất xuất xứ của hàng hoá, vì vậy, đề nghị quý Bộ xem xét trao đổi cụ thể với Bộ ngành liên quan, đồng thời có những trao đổi và hợp tác với các nước đối tác đề tìm những biện pháp xử lý thích hợp.

Bộ Công Thương xin trao đổi để quý Bộ biết./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

Công văn 3383/TCT-HTQT nghĩa vụ thuế đối với hai công trình xây dựng tại Lào của Công ty Tây Bắc