Công văn 804/BXD-KTQH hướng dẫn trình tự thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng và nâng cấp đô thị

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 804/BXD-KTQH
V/v: hướng dẫn trình tự thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng và nâng cấp đô thị

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Bạc Liêu

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 94/SXD-KTQH ngày 01/4/2008 của Sở Xây dựng Bạc Liêu về thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị (QHC) liên quan với việc phân loại và cấp quản lý đô thị; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP ngày 08/3/2002 tại điểm c khoản 3.2 Điều 3 Mục I có quy định: Đối với các đô thị được thành lập mới, trong hồ sơ Đề án đề nghị thành lập mới đô thị phải có ý kiến của Bộ Xây dựng về QHC và tiêu chuẩn phân loại đô thị đối với các đô thị dự kiến từ loại IV trở lên. Các thị trấn Gành Hào và Giá Rai không phải là đô thị thành lập mới nên không thuộc phạm vi của quy định này.

2. Thị trấn Gành Hào và thị trấn Giá Rai hiện đang là Đô thị loại V, thẩm quyền phê duyệt QHC thuộc về UBND tỉnh Bạc Liêu theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Mục 2 Chương II Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005.

3. Để nâng cấp các thị trấn Gành Hào và Giá Rai lên đô thị loại IV và được công nhận là thị xã, UBND tỉnh Bạc Liêu cần chỉ đạo việc lập Đề án phân loại đô thị và Đề án xác nhận cấp quản lý đô thị theo đúng trình tự và trình các cấp thẩm quyền thẩm định và ra quyết định công nhận theo các quy định tại mục II và mục III của Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP ngày 08/3/2002.

4. Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP ngày 08/3/2002 được xây dựng nhằm hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 về việc phân loại và cấp quản lý đô thị. Hiện nay Bộ Xây dựng đang gấp rút hoàn chỉnh dự thảo sửa đổi Nghị định này để trình Chính phủ ban hành (dự kiến trong tháng 6/2008) cùng một loạt văn bản hướng dẫn mới để xử lý các bất cập còn tồn tại trong thời gian vừa qua.

Trên đây là các ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu nghiên cứu và triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KTQH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính

 

Công văn 2728/VPCP-QHQT cơ chế hợp tác đầu tư với nước ngoài và Thỏa thuận khung hợp tác với Tập đoàn BHP phát triển các dự án bauxit-alumin