Công văn 81/CP-QHQT tăng vốn vay ODA Pháp cho dự án thông tin tín hiệu Hà Nội - Vinh

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 81/CP-QHQT
V/v Tăng vốn vay ODA Pháp cho dự án Hệ thống thông tin tín hiệu Hà Nội-Vinh

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2003

 

Kính gửi:

 

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 Bộ Tài chính
 Bộ Giao thông vận tải
 Liên hiệp Đường Sắt Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 214/BKH/KTĐN ngày 09 tháng 01 năm 2003) về việc Tăng vốn vay ODA Pháp cho dự án Hệ thống thông tin tín hiệu Hà Nội-Vinh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung 869.912,25 Euro từ Nghị định thư tài chính Việt-Pháp đã ký năm 1997 để đầu tư dự án “Hệ thống thông tin tín hiệu Hà Nội-Vinh giai đoạn I”, nâng số tiền vay từ dự án này từ 8.842.043 Euro (tương đương với 58.000.000 FF cho dự án này ghi trong Nghị định thư 1997) lên 9.711.955,25 Euro.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính Triển khai các thủ tục liên quan với phía Pháp về điều chỉnh vốn Nghị định thư cho dự án./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

Công văn 332TCT/NV2 xuất hoá đơn GTGT trong trường hợp trả lại tài sản góp vốn