Công văn 82/CP-CN điều chỉnh Dự án nâng cấp hai tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần Thơ

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 82/CP-CN
V/v điều chỉnh Dự án nâng cấp hai tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần Thơ

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3846/GTVT-KHĐT ngày 29 tháng 8 năm 2003) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7626/BKH-TĐ&GSĐT ngày 16 tháng 12 năm 2003) về việc điều chỉnh Dự án nâng cấp hai tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần Thơ (vốn vay Ngân hàng Thế giới), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải xem xét cụ thể và chịu trách nhiệm toàn diện về việc phê duyệt điều chỉnh dự án, quản lý chặt chẽ việc thực hiện dự án, xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án; đồng thời làm rõ trách nhiệm và rút kinh nghiệm về những sai sót, chậm trễ trong quá trình thực hiện dự án.

2. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với Ngân hàng Thế giới để điều chỉnh Hiệp định vay vốn phù hợp với việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Công văn 70/LĐTBXH-TL thực hiện chế độ phụ cấp khu vực