Công văn 822/TCHQ-KTTT Xử lý thuế ô tô nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 822/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế ô tô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2007 

 

Kính gửi:  Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 850/CV/KD ngày 08/11/2006 gửi Văn phòng Chính phủ và công văn số 878/CV-KD ngày 02/11/2006 của Công ty XNK và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải (TRANCIMEXCO) đề nghị Bộ Tài chính tháo gỡ vướng mắc về thuế nhập khẩu 03 xe ô tô do Công ty nhập khẩu ủy thác cho Nhà thầu BES thi công Quốc lộ 1A, kết thúc dự án Bộ Thương mại đã có công văn số 1692TM/ĐT ngày 06/05/2002, số 27 TM/ĐT ngày 03/01/2003 và công văn số 3807 TM/ĐT ngày 21/08/2003 cho phép Công ty TNHH ô tô Đông Sài Gòn được nhập khẩu tại chỗ số xe này trước ngày 31/12/2003.

Về việc xử lý trách nhiệm của Công ty TNHH ô tô Đông Sài Gòn, ngày 10/01/2007 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 239/TCHQ-KTTT yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển toàn bộ hồ sơ của Công ty TNHH Đông Sài Gòn sang Cơ quan Điều tra của Bộ Công an để xem xét.

Tuy nhiên trong thời gian cơ quan điều tra của Bộ Công an làm rõ trách nhiệm của Công ty TNHH ô tô Đông Sài Gòn thì số nợ thuế của 03 chiếc xe nêu trên vẫn đứng tên Công ty XNK và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải. Do vậy Công ty XNK và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải bị cưỡng chế hoạt động xuất nhập khẩu.

Để tạo điều kiện cho Công ty XNK và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty XNK và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải đến hết ngày 31/03/2007 với điều kiện Công ty không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác ngoài số nợ thuế của 03 chiếc xe ô tô nêu trên.

Đến hết ngày 31/03/2007 đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo tất cả trường hợp nợ thuế quá hạn đối với hình thức tạm nhập, tái xuất theo chỉ đạo tại công văn số 239/TCHQ-KTTT nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TRACIMEXCO;
- Lưu: VT, KTTT
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Công văn 584/CP-QHQT chủ trương tiếp nhận 02 dự án thí điểm giảm nhẹ thiên tai tại miền Trung