Công văn 823/TCHQ-KTTT cưỡng chế hàng phải nộp thuế ngay nhưng chưa nhận hàng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 823/TCHQ-KTTT
V/v: cưỡng chế đối với hàng
phải nộp thuế ngay nhưng chưa nhận hàng

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2007 

 

Kính gửi:  Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 112/HQTP-NV ngày 11/01/2007 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xử lý cưỡng chế đối với hàng phải nộp thuế ngay nhưng chưa nhận hàng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với tờ khai phải nộp thuế ngay, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Công nghệ thông tin chỉnh sửa hệ thống KTT559 theo hướng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, trạng thái nợ của tờ khai nộp thuế ngay nhưng chưa giải phóng hàng được thiết lập là trong hạn, không cưỡng chế và không tính phạt chậm nộp (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có thể tham khảo hướng dẫn tại công văn số 3760/TCHQ-KTTT ngày 17/8/2006 của Tổng cục Hải quan). Sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, nếu doanh nghiệp chưa nộp thuế hoặc tờ khai không bị hủy thì trạng thái nợ của tờ khai sẽ là cưỡng chế.

Khi hủy tờ khai thì tờ khai đó sẽ xuất hiện trên hệ thống QLRR. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xác nhận theo hướng dẫn tại công văn 2396/TCHQ-KTTT ngày 2/6/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

  

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Công văn 822/TCHQ-KTTT Xử lý thuế ô tô nhập khẩu