Công văn 873/TCHQ-KTTT miễn thuế nhập khẩu xe mô tô chuyên dụng phục vụ dự án do Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên tài trợ

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 873/TCHQ-KTTT
V/v: Miễn thuế NK xe mô tô tài trợ phục vụ dự án

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 121/UBND-KTTH ngày 16/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc miễn thuế nhập khẩu xe mô tô chuyên dụng phục vụ dự án do Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên tài trợ. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2, Mục II, Phần A, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 hướng dẫn thi hành thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu; Thì hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại của các Chính phủ, các tổ chức Liên hợp quốc, các tổ chức liên Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ (NGO) nước ngoài, các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân người nước ngoài cho Việt Nam và ngược lại, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, hoặc các mục đích nhân đạo khác được thực hiện thông qua các văn kiện chính thức giữa hai bên, được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Các khoản trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh; Thuộc đối tượng không chịu thuế.

Trường hợp 04 xe môtô của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam được Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên – Chương trình Đông Dương tài trợ nếu là hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nêu trên, thì gửi các giấy tờ liên quan đến Vụ Tài chính đối ngoại Bộ Tài chính để được cấp giấy xác nhận hàng hóa viện trợ trên cơ sở đó làm việc với hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng để được giải quyết cụ thể.

Trường hợp không phải là hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại thì phải nộp đủ thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Công văn 770/TCT-PCCS đăng ký sử dụng biên lai thu học phí tự in trên máy vi tính