Công văn 878/QLLĐNN-KHTC hướng dẫn mức thu học phí, lệ phí đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động làm việc nước ngoài

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 878/QLLĐNN-KHTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI SỐ 878/QLLĐNN-KHTC NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN MỨC THU HỌC PHÍ, LỆ PHÍ ĐÀO TẠO, GDĐH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi :

 - Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động
- Các trường và trung tâm đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Thực hiện Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 của Chính phủ quy định việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1470/VPCP-VX ngày 25/3/2002 về việc quy định thời gian và mức thu học phí đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo số 46/2001/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 20/6/2001 hướng dẫn quản lý thu, chi học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập; Công văn số 3395TC/TCĐN ngày 9/4/2002 của Bộ Tài chính về thu, chi học phí đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Để thống nhất việc thu học phí đối với hoạt động đào tạo cho người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, Cục quản lý lao động với nước ngoài hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Mức học phí:

1.1- Học phí đào tạo cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài được tính theo tháng đào tạo với 120 tiết học/tháng và mức thu tối đa là 350.000 đồng/tháng/một người học.

Căn cứ vào khung học phí theo hướng dẫn trên, Giám đốc doanh nghiệp xuất khẩu lao động hoặc thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định mức thu cụ thể phù hợp với nội dung chương trình và thời gian đào tạo của từng thị trường và chi phí hợp lý để đảm bảo duy trì, phát triển hoạt động đào tạo.

1.2- Mức thu học phí trên không áp dụng đối với trường hợp phía nước ngoài đài thọ chi phí đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi xuất cảnh.

2. Mức lệ phí kiểm tra, sát hạch:

Trường hợp các cơ sở đào tạo chỉ tổ chức kiểm tra sát hạch, cấp chứng chỉ đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động do các doanh nghiệp hoặc cơ sở đào tạo khác cử đến thì lệ phí kiểm tra, sát hạch cấp chứng chỉ do đơn vị cử người lao động trả cho cơ sở đào tạo, không thu thêm của người lao động. Mức lệ phí kiểm tra, sát hạch do hai bên thoả thuận.

3. Quản lý học phí, lệ phí:

Nội dung chi và quản lý tài chính được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo số 46/2001/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 20/6/2001 và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Hướng dẫn này được thực hiện kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, các cơ sở đào tạo và người lao động phản ánh về cục quản lý lao động với nước ngoài để nghiên cứu bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

 

Trần Văn Hằng

(Đã ký)

 

Công văn 9398/TC/TCT chứng từ mua muối của diêm dân khi tính vào chi phí sản xuất kinh doanh