Công văn 8940/BGTVT-TC Gia hạn hợp đồng bảo hiểm xây dựng gói thầu số 2 - Dự án xây dựng cầu Cần Thơ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 8940/BGTVT-TC
V/v: Gia hạn hợp đồng bảo hiểm xây dựng gói thầu số 2 - Dự án xây dựng cầu Cần Thơ.

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận.

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản số 4045/PMUMT-TCKT ngày 21/11/2008 của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận về việc xin ý kiến thông báo gia hạn hợp đồng bảo hiểm công trình. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1-Việc gia hạn Hợp đồng bảo hiểm chỉ được xem xét khi có Quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thi công gói thầu xây lắp.

2-Để có cơ sở gia hạn Hợp đồng bảo hiểm xây dựng công trình, cần rà soát lại các điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm xây dựng đã ký về điều kiện gia hạn Hợp đồng, phí bảo hiểm trong trường hợp gia hạn…

Vì vậy, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cần rà soát lại Hợp đồng bảo hiểm đã ký kết và báo cáo Bộ cụ thể về việc gia hạn Hợp đồng bảo hiểm, điều kiện gia hạn Hợp đồng bảo hiểm sau khi được phép kéo dài Hợp đồng xây lắp.

Yêu cầu Ban quản lý dự án Mỹ Thuận khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLXD&CL CTGT;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Ngô Thịnh Đức

 

Công văn 3224/TCT-ĐTNN thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng dịch vụ sản xuất quảng cáo