Công văn 896/TCT-PCCS chuyển số dư thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 896/TCT-PCCS
V/v chuyển số dư thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 33/CT-TCKT ngày 22/01/2007 của Công ty lương thực Đồng Tháp về việc chuyển số dư thuế GTGT của Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh về Công ty lương thực Đồng Tháp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 4 mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sát nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước có thuế GTGT nộp thừa, số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết” được hoàn thuế GTGT.

Trường hợp Công ty XNK Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đồng Tháp, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập chuyển thành Công ty Lương thực Đồng Tháp (đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền nam) phát sinh số thuế GTGT chưa khấu trừ hết được hoàn thuế GTGT khi chấm dứt hoạt động để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo Quyết định số 130QĐ/BNN-ĐMDN ngày 13/1/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì số dư thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty XNK Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đồng Tháp được chuyển sang kê khai, khấu trừ tại Cục thuế tỉnh Đồng Tháp. Đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Tháp căn cứ vào Biên bản về kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Chi nhánh Công ty XNK Lương thực vật tư nông nghiệp Đồng Tháp tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/11/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chi Minh và công văn số 13034/CT/DNNN1 ngày 18/12/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để xác định số dư thuế GTGT tại thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục cho phép Công ty Lương thực Đồng Tháp kê khai và khấu trừ thuế GTGT tại Đồng Tháp theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty lương thực Đồng Tháp;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 1335/TCHQ-GSQL xuất khẩu sản phẩm gia công