Công văn 8964/BGTVT-KHĐT giải quyết tồn tại bồi thường giải phóng mặt bằng

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 8964/BGTVT-KHĐT
V/v: Giaỉ quyết tồn tại về bồi thường GPMB Dự án Nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Vinh – Đông Hà (Dự án WB3)

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 7390/VPCP-KTN ngày 30/10/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết tồn tại về bồi thường GPMB dự án Nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Vinh – Đông Hà vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Bộ Giao thông vận tải xin báo cáo và có ý kiến như sau:

Dự án Nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Vinh – Đông Hà được triển khai thực hiện theo Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 23/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ; theo đó Bộ GTVT làm chủ đầu tư và Ban QLDA1 là đại diện chủ đầu tư. Đoạn qua tỉnh Quảng Bình được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2000. Trong quá trình triển khai thực hiện, đoạn đi qua thành phố Đồng Hới chỉ thực hiện bồi thường đối với tài sản trên đất bị thu hồi mà không bồi thường về đất dẫn đến khiếu kiện của các hộ dân đề nghị được bồi thường.

Ngày 04/12/2006, Bộ GTVT đã có văn bản số 7577/BGTVT-CGĐ giải trình về tránh nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong việc thực hiện đền bù GPMB theo qui định và thỏa thuận với địa phương.

Để giải quyết vấn đề tồn đọng trên, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đồng ý về nguyên tắc hỗ trợ kinh phí để bồi thường GPMB Quốc lộ 1A đoạn qua Đồng Hới tại thông báo số 155/TB-VPCP ngày 20/8/2007 của VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình. Theo đó UBND tỉnh Quảng Bình đã lập hồ sơ dự án để xin nguồn kinh phí Trung ương bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng.

Hiên tại Hiệp định vay vốn cho dự án đã đóng và dự án cũng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng được nhiều năm và đã được quyết tóan vốn. Bộ Giao thông vận tải đề nghị Chính phủ bố trí vốn để xử lý tồn đọng cho công tác GPMB đoạn qua thành phố Đồng Hới nêu trên. Việc sử dụng nguồn vốn Trung ương hay địa phương đề nghị Bộ Tài chính cân đối tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng Bộ GTVT (báo cáo);
Bộ KH&ĐT;
Bộ Tài chính;
Ngân hàng NNVN;
Cục QLXD & CLCTGT;
Cục ĐBVN; Ban QLDA 1;
Lưu: VT, KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Công văn 2433/BXD-KTQH báo cáo tình hình công tác quản lý kiến trúc - quy hoạch của địa phương