Công văn 904 TC/TCT giá tính thuế NK

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 904 TC/TCT
V/v Giá tính thuế NK

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2003

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Xuất nhập khẩu Nông sản và Thực phẩm chế biến
- Công ty Xuất khẩu Intimex

Bộ Tài chính nhận được công văn số 415/NS/KTTH-CV ngày 20/12/2002 của Tổng công ty xuất nhập khẩu nông sản và Thực phẩm chế biến; công văn số 52/IN.P6 ngày 07/01/2003 của Công ty Xuất nhập khẩu INTIMEX- Bộ Thương mại. Đề nghị xác định giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu đối với một số  loại rượu Brandy XO doanh nghiệp nhập khẩu. về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 164/2000/QĐ-BTC ngày 10/10/2000; Quyết định số 198/2000/QĐ/BTC ngày 11/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Công văn số 694 TC/TCT ngày 30/01/2001 của Bộ Tài chính; thì:

Các loại rượu Brandy khác (trừ loại Napoleon Brandy) thuộc nhóm “Loại khác” đã được quy định tại Mục IV Quyết định số 198/2000/QĐ-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, có giá tính thuế tối thiểu là 4,00 USD/lít.

Bộ Tài chính thông báo ý kiến để các đơn vị có liên quan được biết và thực hiện. Tổng cục Hải quan  hướng dẫn thực hiện thống nhất./.

 

 

TUQ/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Công văn 374TCHQ/KTTT áp mã tính thuế mặt hàng giấy không tráng NK