Công văn 909/TCT-PCCS chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 909/TCT-PCCS
V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty CNCP TNHH Pou Sung Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được phiếu chuyển công văn của Vụ Tài chính đối ngoại gửi kèm công văn số 271106/KT ngày 27/11/2006 của Công ty CNCP TNHH Pousung Việt Nam đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của công trình nhà ở miễn phí cho công nhân và một số công trình phúc lợi được xây dựng bằng vốn kinh doanh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2.c, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: "Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT".

"Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT; số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí của hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT".

Theo quy định trên, trường hợp Công ty CNCP TNHH Pou Sung Việt Nam xây nhà ở miễn phí cho lao động, sử dụng nguồn vốn kinh doanh để đầu tư xây dựng nhà ăn, trạm y tế, nhà để xe, sân tập thể dục, Công ty CNCP TNHH Pou Sung Việt Nam không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định trên, số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ nêu trên được hạch toán vào chi phí của công trình theo hướng dẫn tại công văn số 3729/TCT-PCCS ngày 5/10/2006 của Tổng cục Thuế (bản photo kèm theo).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty CNCP TNHH Pou Sung Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Vụ Tài chính đối ngoại;
- VụPháp chế;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 3209/TCHQ-GSQL thủ tục xuất khẩu sản phẩm gỗ