Công văn 917/TCT/NV6 khấu hao tài sản cố định

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 917/TCT/NV6

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 917 TCT/NV6 NGÀY 28 THÁNG 2 NĂM 2002 VỀ VIỆC KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH.

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hà Nội,

Trả lời công văn số 17550 CT/NQD2 ngày 26-12-2002 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc trích khấu hao tài sản cố định đứng tên cá nhân là thành viên Công ty, Tổng cục thuế có ý kiến như sau :

Căn cứ quy định tại Điều 11, Luật doanh nghiệp thì:

1- Hợp đồng phục vụ cho việc thành lập doanh nghiệp có thể được thành viên sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của nhóm thành viên sáng lập ký kết.

2- Trường hợp doanh nghiệp được thành lập, thì doanh nghiệp là người tiếp nhận quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này.

Theo quy định tại Điều 7, chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, ban hành kèm theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30-12-1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì "Mọi tài sản cố định trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng (bộ hồ sơ gồm biên bản giao nhận tài sản cố định, hợp đồng, hoá đơn mua tài sản cố định và các chứng từ khác có liên quan), được theo dõi, quản lý sử dụng và trích khấu hao theo đúng quy định trong chế độ này".

Theo quy định tại Điều 20, chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, ban hành kèm theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30-12-1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì "Mọi tài sản cố định của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh đều phải trích khấu hao, mức trích khấu hao tài sản cố định được hạch toán vào chi phí trong kỳ''.

Theo các quy định nêu trên thì: Trường hợp trước khi thành lập doanh nghiệp, các thành viên sáng lập Công ty uỷ quyền cho cá nhân là sáng lập viên đứng ra mua tài sản cố định để chuẩn bị cho sản xuất kinh doanh của Công ty, khi Công ty được thành lập phải làm đầy đủ thủ tục để xác định tài sản cố định nêu trên là tài sản của công ty, thì được trích khấu hao, tính vào chi phí trong kỳ và được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; cụ thể như sau:

- Các sáng lập viên phải có văn bản uỷ quyền.

- Tài sản mua, hoá đơn mang tên sáng lập viên phải phù hợp với biên bản uỷ quyền và chỉ trong thời gian chờ thủ tục thành lập doanh nghiệp.

- Công ty phải chứng minh tiền mua tài sản là vốn của công ty.

Trường hợp công ty chưa làm đầy đủ thủ tục để xác định là tài sản của Công ty thì không được trích khấu hao vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế và không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

 

 

Công văn 1664/TC/TCT hồ sơ miễn thuế GTGT tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng hoá viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại